Python Notes

python notes.

@property

setattr() & getattr()

getitem & setitem